KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU

Nudimo profesionalne usluge koordinatora zaštite na radu.

Prema pravilniku investitor je dužan imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I), a posebno za fazu izvođenja radova (koordinator II).

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta ( koordinator I ) dužan je:

  1.koordinirati primjenu načela zaštite na radu propisana Zakonom o zaštiti na radu

  2. izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova u skladu Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim    ili pokretnim gradilištima, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.

  Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove (radovi u području ionizirajućeg zračenja, u blizini električnih vodova, radovi uz uporabu eksplozivnih ili lako zapaljivih tvari, radovi u eksplozivnoj atmosferi, radovi sa skelama, radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima itd. - Dodatak 2 Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima).

  3.Izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne  sigurnosne i           zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

 

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova ( koordinator II ) dužan je:

  1.Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.

  2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu na gradilištu (čl. 13 Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.

  3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.


  4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.


  5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.


Pri tome valja napomenuti da imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora njegove obaveze provedbe pravila zaštite na radu na gradilištu niti oslobađa izvođače i druge osobe na gradilištu njihovih obaveza iz područja zaštite na radu.

Prilikom donošenja odluka vrlo je bitno uvažavati upute i napomene glavnog inženjera i koordinatora zaštite na radu.

Kod prijave gradilišta investitor je obavezan prijaviti i koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinatora 1) i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinatora 2).